School

SOP (SchoolOndersteuningsProfiel)
Het schoolondersteuningsprofiel wordt opgesteld door de school. In het profiel wordt aangegeven welke ondersteuning de school kan bieden en welke ambities de school heeft voor de toekomst. Op basis van het profiel inventariseert de school welke expertise eventueel moet worden ontwikkeld en wat dat betekent voor de (scholing van) leraren. Leraren en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school.
Het samenwerkingsverband heeft het in- en overzicht van alle schoolondersteuningsprofielen om te beoordelen of het daarmee een dekkend aanbod gerealiseerd wordt. Doel is immers dat alle leerlingen een passende plek krijgen.

Gedrag

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Vervoer

Doelen rekenen

Doelen spelling